Zvolte jazyk

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní a ubytovací podmínky

1. Užití

 1. 1. Těmito Všeobecnými smluvními a ubytovacími podmínkami, příslušnou smlouvou, zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a souvisejícími předpisy se řídí všechny právní vztahy mezi Nájemcem a Ubytovatelem, které se týkají krátkodobého Ubytování a/nebo využití Dalších služeb v areálu Lipno Lake Resort.
 2. 2. V těchto Všeobecných smluvních a ubytovacích podmínkách značí pojem:
  1. 2.1. „Podmínky“ tyto Všeobecné smluvní a ubytovací podmínky.
  2. 2.2. „Právní předpis“, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a s tímto zákonem související předpisy.
  3. 2.3. „Ubytovatel“ společnost Lipno Lake s.r.o. se sídlem Lipno nad Vltavou 302, PSČ 382 78, IČ 26100452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C., vložka 13968.
  4. 2.4. „Areál LLR“ ubytovací areál pod adresou Lipno nad Vltavou 302, PSČ 382 78.
  5. 2.5. „Ubytovací jednotka“ prostorově vymezený soubor místností a jejich příslušenství v Areálu LLR určený k přechodnému ubytování osob.
  6. 2.6. „Ubytování“ užívání Ubytovací jednotky a služeb spojených s užíváním Ubytovací jednotky, které jsou takto Ubytovatelem výslovně označeny.
  7. 2.7. „Další služby“ služby poskytované Ubytovatelem v Areálu LLR, které nejsou službami spojenými s užíváním Ubytovací jednotky.
  8. 2.8. „Internetové stránky“ internetové stránky Ubytovatele www.lipnolakeresort.cz.
  9. 2.9. „Smlouva“ smlouva o přechodném nájmu Ubytovací jednotky v Areálu LLR a/nebo smlouva o poskytnutí Další služby v Areálu LLR.
  10. 2.10. „Rezervace“ poptávka po Ubytování či Další službě v Areálu LLR provedená vyplněním elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách či dalšími způsoby umožňujícími Ubytovateli určit identitu a doručovací údaje odesílatele poptávky a obsah jeho poptávky.
  11. 2.11. „Potvrzení rezervace“ zpráva Ubytovatele o akceptaci Rezervace odeslaná Nájemci.
  12. 2.12. „Nabídka“ nabídka Ubytování a/nebo Dalších služeb v Areálu LLR určená buďto konkrétní osobě, nebo neuzavřenému okruhu osob.
  13. 2.13. „Faktura“ vyúčtování sjednané ceny Ubytování a/nebo Další služby vystavené Ubytovatelem Nájemci na základě Potvrzení rezervace.
  14. 2.14. „Nájemce“ osoba, která formou Rezervace projevila zájem uzavřít Smlouvu s Ubytovatelem a dále osoba, která Smlouvu s Ubytovatelem uzavřela.
  15. 2.15. „Zprostředkovatel“ fyzická nebo právnická osoba, která má s Ubytovatelem uzavřenou Smlouvu a svým jménem zajišťuje Ubytování pro Nájemce a Uživatele.
  16. 2.16. „Uživatel“ s Nájemcem spojená osoba oprávněná na základě jeho Smlouvy užívat Ubytovací jednotku a další zařízení areálu LLR během sjednané doby nájmu či využít Další službu.
  17. 2.17. „Provozní řád“ vnitřní předpis Ubytovatele upravující podmínky užívání konkrétní části či zařízení pro rekreační využití v Areálu LLR, kterým je její uživatel povinen se řídit (např. Návštěvní řád hřiště, Návštěvní řád bazénu, Pravidla užívání vybavení apartmánu a další).
 1. 3. Veškerá právní jednání mezi Nájemcem / Zprostředkovatelem a Ubytovatelem (Nabídky, Smlouvy, Rezervace a další) jsou vedena písemně, přičemž za písemná právní jednání se považují i právní jednání uskutečněná prostřednictvím e-mailu či elektronického formuláře Ubytovatele.
 1. 4. Zjevné písařské a tiskové chyby Ubytovatele nezavazují.
 1. 5. Odesláním/zadáním Rezervace Ubytovateli Nájemce / Zprostředkovatel potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami jeho Nabídky, s cenou Ubytování a/nebo Dalších služeb a s těmito Podmínkami jako s nedílnou součástí Smlouvy, bude-li uzavřena.
 1. 6. Tyto Podmínky jsou součástí Smlouvy a pro Ubytovatele, Nájemce, Uživatele a Zprostředkovatele nahrazují veškeré jiné/odlišné všeobecné smluvní a ubytovací podmínky.
 1. 7. Uzavřením Smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí, od ní odchylná, ujednání mezi Ubytovatelem a Nájemcem / Zprostředkovatelem.
 1. 8. Tam, kde Smlouva a/nebo tyto Podmínky příslušnou část právního vztahu mezi Nájemcem / Zprostředkovatelem a Ubytovatelem výslovně neupravuje nebo je tato úprava v rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu, aplikuje se úprava obsažená v právním předpisu.

2.Nabídky, Rezervace a Smlouvy

 1. 1. Ubytovatel nabízí 2.1. Ubytovatel nabízí Ubytování a/nebo Další služby formou Nabídek na Internetových stránkách, formou obchodních sdělení, s jejichž zasíláním adresát vyslovil souhlas, prostřednictvím jím schválených zprostředkovatelů, jakož i formou reklamních materiálů Ubytovatele.
 2. 2. Podmínkami uvedenými v Nabídce je Ubytovatel vázán jen po dobu, která je v Nabídce uvedena. Tyto podmínky je Ubytovatel oprávněn v době trvání Nabídky jednostranně změnit stejným způsobem, jakým provedl nabídku, a to až do doby doručení Rezervace, kterou Nájemce na Nabídku reagoval.
 3. 3. Ubytovatel přijímá Rezervace a uzavírá Smlouvy pouze s osobami, které dovršily věk nejméně 18 let. Rezervace od osob do dovršení věku 18-ti let Ubytovatel neakceptuje.
 4. 4. Pokud Nájemce do 7mi dnů od odeslání/zadání Rezervace neobdrží od Ubytovatele Potvrzení rezervace, považuje se Rezervace za neakceptovanou.
 5. 5. Ubytovatel má právo kdykoli bez udání důvodu odmítnout Rezervaci nebo zrušit Potvrzenou rezervaci, a to až do okamžiku vzniku Smlouvy.
 6. 6. Pokud Ubytovatel akceptuje Rezervaci, zašle Nájemci Potvrzení rezervace. Nájemce je povinen všechny údaje v Potvrzení rezervace zkontrolovat a případné chyby okamžitě nahlásit Ubytovateli.
 7. 7. Mezi Nájemcem a Ubytovatelem vzniká Smlouva v okamžiku, kdy Nájemce obdrží Fakturu Ubytovatele vztahující se k jím odeslané/zadané a Ubytovatelem Potvrzené rezervaci.
 8. 8. Mezi Zprostředkovatelem a Ubytovatelem vzniká smluvní vztah dnem uzavřením sezónní Smlouvy na zprostředkování ubytování.
 9. 9. Smlouva se vztahuje k nájmu Ubytovací jednotky, který má krátkodobé časově omezené trvání, a/nebo k využití Další služby.

3. Změna Smlouvy či Potvrzené rezervace

 1. 1. Změnit Smlouvu lze pouze písemně.
 2. 2. Návrh na změnu Smlouvy není druhá strana povinna akceptovat.
 3. 3. Potvrdí-li Ubytovatel návrh Nájemce / Zprostředkovatele na změnu Smlouvy či Potvrzené rezervace, může požadovat paušální náhradu nákladů za provedení změny ve výši uvedené v Ceníku doplňkových služeb a příplatků Ubytovatele.

4. Údaje o Nájemci a výměna Nájemce a Uživatelů

 1. 1. Nájemce a Uživatelé nesmí Ubytování a/nebo Další službu z jakéhokoliv důvodu přenechat k využití žádné osobě, která není uvedena ve Smlouvě, pokud změnou Smlouvy není s Ubytovatelem dohodnuto jinak.
 2. 2. Ubytovatel má právo s okamžitou platností vypovědět smlouvu, pokud jsou při rezervaci údaje Nájemce/Uživatelů neúplné, či jsou nepřesně specifikovány. Nájemce nemá nárok na náhradu ceny.

5. Údaje o Zprostředkovateli a Uživatelích

 1. 1. Smluvní Zprostředkovatel zajišťuje Ubytování svým jménem pro Uživatele, se kterým má sjednanou platnou smlouvu. Uživatel nesmí Ubytování a/nebo Další službu z jakéhokoliv důvodu přenechat k využití žádné osobě, která není uvedena ve Smlouvě, pokud změnou Smlouvy není s Ubytovatelem dohodnuto jinak.
 2. 2. Ubytovatel má právo s okamžitou platností vypovědět smlouvu, pokud jsou při rezervaci údaje Zprostředkovatele/Uživatelů neúplné, či jsou nepřesně specifikovány. Zprostředkovatel / Uživatel nemá nárok na náhradu ceny.

6. Ceny

 1. 1. Ceny Ubytování jsou dynamické a mohou se měnit v závislosti na délce pobytu, celkové obsazenosti a čase. Ceny Dalších služeb, Volitelných příplatků, jakož i ostatní ceny a povinné platby jsou uvedeny v ceníku služeb a příplatků Ubytovatele účinném pro období, ve kterém je/bude Ubytování či Další služba poskytnuta a/nebo nastane jiná skutečnost zakládající povinnost Nájemce / Zprostředkovatele k zaplacení této Ceny. Dynamická cena a cena dalších služeb a příplatků platí vždy, pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak.
 2. 2. Pokud není výslovně uvedeno jinak, pak platí, Ceny zahrnující DPH.
 3. 3. Ceny jsou uvedeny v Kč (CZK) a/nebo v EUR.
 4. 4. Nájemce / Zprostředkovatel je povinen zaplatit Ubytovateli sjednanou cenu, jak je uvedena v písemném Potvrzení rezervace, a následně ve vystavené Faktuře, a to v měně, ve výši a ve lhůtě splatnosti ve Faktuře uvedené.
 5. 5. Při bezhotovostním převodu se za zaplacení považuje připsání příslušné peněžní částky na účet Ubytovatele. Při hotovostní platbě se za zaplacení považuje převzetí peněžní částky Ubytovatelem.
 6. 6. Nájemce není oprávněn uplatnit požadavek na slevu či jiný požadavek vyplývající z Nabídky Ubytovatele, pokud tak neučinil v Rezervaci a již mu bylo Ubytovatelem odesláno Potvrzení rezervace.
 7. 7. Ubytovatel není oprávněn po Potvrzení rezervace jednostranně zvýšit cenu, s výjimkou případů, kdy v důsledku změny právního předpisu dojde ke změně sazby DPH, ke zvýšení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je-li v ceně zahrnut a/nebo k podstatné změně cenových vstupů vztahujících se k Ubytování a/nebo Další službě. Za podstatnou změnu se považuje zvýšení nejméně o 5%, ke kterému dojde v období od Potvrzení rezervace do prvního dne Ubytování. Pokud na základě některého z uvedených důvodů přistoupí Ubytovatel ke zvýšení ceny, informuje Nájemce o nové ceně s uvedením důvodu stejným způsobem, jako mu zaslal Potvrzení rezervace. Po oznámení nové ceny je Nájemce oprávněn od Smlouvy odstoupit bez povinnosti hradit Ubytovateli odstupné (storno poplatky) dle čl. 14 těchto Podmínek.
 8. 8. Ceny a platební podmínky Zprostředkovatele jsou vždy specifikovány v sezónní smlouvě.

7. Volitelné a povinné příplatky a poplatky

 1. 1. Nájemce je povinen kromě ceny Ubytování a/nebo ceny Dalších služeb uhradit i cenu za doplňkové vybavení Ubytovací jednotky (např. dětská židlička apod.) či cenu za umístění domácího zvířete v Ubytovací jednotce.
 2. 2. Pokud povinnost zaplacení příplatku vznikne dodatečně (např. během Ubytování nebo z jiného důvodu) je Nájemce / Uživatel povinen zaplatit jej Ubytovateli ihned po jeho vyúčtování, a to ve výši uvedené v Ceníku služeb a příplatků, a to zejména v případě:
  1. 2.1. povinných a volitelných příplatků dle Ceníku služeb a příplatků
  2. 2.2. dodatečného zapůjčení doplňkového vybavení Ubytovací jednotky
  3. 2.3. nesprávného či opožděného opuštění Ubytovací jednotky
  4. 2.4. nadměrného znečištění Ubytovací jednotky
  5. 2.5. užívání Ubytovací jednotky v rozporu s Pravidly užívání vybavení apartmánu.

8. Platební podmínky pro Nájemce

 1. 1. Činí-li doba mezi datem vyhotovení Potvrzení rezervace a prvním dnem Ubytování více než 21 dnů, je Nájemce povinen zaplatit Ubytovateli zálohu ve výši 30% z celkové sjednané ceny ihned formou online platby platební kartou. Doplatek sjednané celkové ceny musí být zaplacen Ubytovateli nejpozději 20 dní před prvním dnem Ubytování.
 2. 2. V případě, že doba mezi datem vyhotovení Potvrzení rezervace a prvním dnem Ubytování je kratší než 20 (včetně), je Nájemce povinen zaplatit Ubytovateli celou sjednanou cenu ihned formou online platby platební kartou. Nájemce je povinen zaplatit Ubytovateli celou sjednanou cenu vždy nejpozději před příjezdem Nájemce do areálu LLR.
 3. 3. V případě prodlení se zaplacením celkové ceny nebo zálohy Ubytovatel Nájemce na toto prodlení upozorní s tím, že po tomto upozornění je Nájemce povinen dlužnou částku zaplatit v náhradní lhůtě stanovené Ubytovatelem (obvykle 24 hodin), nejpozději však do prvního dne Ubytování. Pokud ani v tomto případě Ubytovatel platbu Nájemce neobdrží, má Ubytovatel právo od Smlouvy odstoupit. Dojde-li z tohoto důvodu k odstoupení Ubytovatele od Smlouvy, je Ubytovatel oprávněn účtovat Nájemci storno poplatky ve smyslu čl. 14 těchto Podmínek. Právo Ubytovatele na náhradu škody zůstává vyúčtováním storno poplatků nedotčeno.
 4. 4. Pokud se při příjezdu Nájemce do Areálu LLR prokáže, že sjednaná cena nebyla ještě zcela připsána na účet Ubytovatele, je Nájemce povinen zaplatit chybějící částku na místě. V opačném případě má Ubytovatel právo od Smlouvy odstoupit a Nájemci Ubytování v Areálu LLR odmítnout. Prokáže-li se později, že takto došlo ke vzniku přeplatku, Ubytovatel přeplatek Nájemci neprodleně vrátí. Není-li Ubytování a/nebo Další služba z důvodů na straně Nájemce využito zcela či zčásti po celou dle Smlouvy sjednanou dobu či její část, nemá Nájemce právo na vrácení ceny nebo její části.
 5. 5. Nevratnou rezervaci je nutné uhradit v okamžiku, kdy obdržíte potvrzení rezervace e-mailem, jinak bude automaticky stornována.

9. Příjezd a odjezd

 1. 1. Ubytování je možno zahájit nejdříve v den, který je dle Smlouvy prvním dnem Ubytování (den příjezdu), a to v době od 15:00. V den, který je dle Smlouvy posledním dnem Ubytování (den odjezdu), je Nájemce a Uživatelé povinen vyklizenou a vyčištěnou Ubytovací jednotku opustit do 10:00 hodin. V případě příjezdu hosta po provozní době recepce bude host odbaven dle pravidel pozdního check-in.
 2. 2. Pokud má Nájemce zájem sjednanou dobu Ubytování prodloužit, je Ubytovatel oprávněn Ubytování poskytnout zcela či zčásti v jiné Ubytovací jednotce, vysloví-li obě strany souhlas s takovou změnou Smlouvy.

10. Provozní řády a další podmínky Užívání

 1. 1. Nájemce a Uživatelé jsou povinni řídit se Provozními řády Ubytovatele stanovenými pro příslušnou část Areálu LLR (např. Návštěvní řád hřiště, Návštěvní řád bazénu, Pravidla užívání vybavení apartmánu a další). Provozní řády Ubytovatel zveřejňuje vyvěšením v příslušné části Areálu LLR a dále je poskytuje na vyžádání k nahlédnutí na recepci.
 2. 2. Ubytovatel má právo provádět změny v nastavení a otevírací době jednotlivých zařízení Areálu LLR.
 3. 3. Nájemce a Uživatelé jsou povinni v první den Ubytování při odbavení v recepci Areálu LLR předložit průkaz totožnosti. Osobě, která tak neučiní, má Ubytovatel právo Ubytování odmítnout, bez nároku na finanční náhradu.
 4. 4. Nájemce odpovídá za platnost či správnost osobních, cestovních a dalších dokladů, které potřebuje Nájemce a Uživatelé a domácí zvířata uvedení v Potvrzené rezervaci k cestě do/z a k pobytu v místě Areálu LLR. Ubytovatel neposkytuje v tomto směru žádné poradenství a nenese žádnou odpovědnost za následky plynoucí ze skutečnosti, že v důsledku chybných či neplatných dokladů nemohl Nájemce, Uživatelé či domácí zvířata uskutečnit cestu do/z a/nebo pobývat v místě Areálu LLR.
 5. 5. Ubytovatel má právo s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy, pokud i dodatečně zjistí, že v Rezervaci Nájemcem uvedené údaje o Nájemci a/nebo Uživatelích a/nebo další údaje v Rezervaci uvedené jsou neúplné či nepravdivé.
 6. 6. Ubytovací jednotka smí být obsazena nejvýše takovým počtem osob, který uvedl Ubytovatel v soupisu jednotlivých typů Ubytovacích jednotek.
 7. 7. Nájemce a Uživatelé jsou povinni opustit Ubytovací jednotku v poslední den Ubytování ve stanoveném čase, prostou věcí Nájemce a/nebo Uživatelů a přiměřeně čistou (tzn. umyté nádobí, vyklizené osobní věci, vyklizená lednice a vynesené odpadky z košů).
 8. 8. V případě nezbytné údržby či opravy Ubytovací jednotky je Nájemce a Uživatelé povinen bez nároku na kompenzaci umožnit během Ubytování provedení potřebných prací.
 9. 9. Z bezpečnostních důvodů není povoleno stavět stany v Areálu LLR.
 10. 10. Při porušení pravidel stanovených v těchto Podmínkách a/nebo Provozních řádech Ubytovatele a/nebo při neuposlechnutí instrukcí personálu Ubytovatele má Ubytovatel právo Nájemce a Uživatele z Areálu LLR bez jakékoliv náhrady vykázat.

11. Domácí zvířata

 1. 1. Ubytovatel má právo bez udání důvodu odmítnout přítomnost domácího zvířete v Areálu LLR.
 2. 2. V závislosti na typu Ubytovací jednotky může Ubytovatel povolit Nájemci v Ubytovací jednotce umístění nejvýše dvou domácích zvířat.
 3. 3. Zájem o umístění domácího zvířete v Ubytovací jednotce v době Ubytování je Nájemce povinen uvést již v Rezervaci. V případě souhlasu Ubytovatele vyjádřeného v Potvrzení rezervace je Nájemce povinen zaplatit cenu za umístění domácího zvířete tam uvedenou.
 4. 4. Domácí zvířata nemají přístup k bazénu, sportovištím, vnitřním zařízením a dalším veřejným místům v Areálu LLR (pokud tam výslovně není uvedeno jinak). Domácí zvířata musí být mimo Ubytovací jednotku na vodítku nebo opatřeni náhubkem.
 5. 5. Domácí zvířata nesmí ohrožovat či rušit osoby přítomné v Areálu LLR. V opačném případě má Ubytovatel právo přítomnost takového zvířete v Areálu LLR zakázat.
 6. 6. Přenosnou schránku na domácí zvíře je Nájemce povinen přivézt vlastní a psi a kočky musí být vybaveni obojkem proti blechám a ostatním parazitům.
 7. 7. Pobyt domácích zvířat trvale zavřených v kleci je nutno nahlásit a může být zpoplatněn.
 8. 8. Zvířata návštěv Nájemce a Uživatelů nejsou povolena.
 9. 9. Domácí zvířata musí být vybavena platným průkazem příslušného zvířete podle evropského vzoru, očkována proti vzteklině a vybavena identifikační známkou, čipem nebo tetováním. V opačném případě má Ubytovatel právo přítomnost zvířete v Areálu LLR zakázat.

12. Odpovědnost Nájemce za škodu

 1. 1. Nájemce odpovídá za stav převzaté Ubytovací jednotky a jejího inventáře, za řádný průběh událostí v/nebo kolem této Ubytovací jednotky nebo v jiných zařízeních Areálu LLR, a to i pokud jsou tato zařízení používána Uživatelem uvedeným ve Smlouvě.
 2. 2. V případě vzniku škody, za kterou Nájemce odpovídá, je povinen tuto škodu nahradit v penězích, pokud se v konkrétním případě s Ubytovatelem a/nebo poškozeným nedohodne jinak.
 3. 3. Poškození Ubytovací jednotky a/nebo poškození či ztrátu jejího inventáře je Nájemce povinen ihned ohlásit Ubytovateli na recepci Areálu LLR, a to bez ohledu na to, zda za ni odpovídá.

13. Kauce

 1. 1. Ubytovatel může dle svého uvážení, nejpozději však v první den Ubytování, požádat Nájemce o složení kauce ve výši € 500,-- či ekvivalentu této částky v Kč na krytí případných škod způsobených poškozením Ubytovací jednotky či poškozením nebo ztrátou jejího inventáře a/nebo na krytí jiných pohledávek Ubytovatele za Nájemcem vzniklých v souvislosti se Smlouvou a/nebo jejím porušením. Nastane-li skutečnost, pro kterou byla kauce složena, je Ubytovatel oprávněn z této kauce uspokojit svoji pohledávku jejím započtením proti kauci.
 2. 2. Pokud kauci Nájemce nesloží, je Ubytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 3. 3. Kauci nebo její část zbývající po uspokojení svých pohledávek Ubytovatel Nájemci vrátí v případě, že Ubytovací jednotka bude řádně a včas opuštěna v souladu s ustanoveními těchto Podmínek.

14. Zrušení Potvrzené rezervace Nájemcem či odstoupení Nájemce od Smlouvy se zaplacením odstupného (storno poplatky)

 1. 1. Nájemce je oprávněn zrušit Potvrzenou rezervaci či odstoupit od Smlouvy do prvního dne Ubytování (včetně) se zaplacením odstupného (dále též „Storno poplatek“) Ubytovateli, přičemž Storno poplatek činí při odstoupení od Smlouvy:
  1. 1.1. v době delší než 20 dní před datem prvního dne Ubytování nebude účtován žádný Storno poplatek. Již uhrazená část celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci bude převedena na novou rezervaci nebo vrácena Nájemci.
  2. 1.2. v době od 20. dne (včetně) do 11. dne (včetně) před datem prvního dne Ubytování 30% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.
  3. 1.3. v době od 10. dne (včetně) do 1. dne před datem prvního dne Ubytování (včetně) 90% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.
  4. 1.4. v první den Ubytování 100% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.
 2. 2. Proti riziku povinnosti hradit Storno poplatky se může Nájemce pojistit tak, že zároveň s Rezervací uzavře s příslušným subjektem pojištění proti stornu.
 3. 3. Storno poplatky pro Zprostředkovatele jsou vždy specifikovány v sezónní smlouvě.
 4. 4. Výše uvedené Storno poplatky platí v každém případě zrušení Potvrzené rezervace či odstoupení od smlouvy ze strany Nájemce, ledaže Ubytovatel není schopen Ubytování poskytnout. Výše uvedené Storno poplatky tedy platí i v případě zásahu vyšší moci na straně Nájemce, kterým se rozumí situace, kdy z důvodu rozhodnutí orgánu veřejné moci, živelní události, válečného nebezpečí, stávky, blokády apod., nemůže Nájemce Ubytování využít.

15. Změna Smlouvy z důvodů vyšší moci

 1. 1. Nemůže-li Ubytovatel dodržet Smlouvu zcela či zčásti z důvodu vyšší moci, oznámí Nájemci neprodleně tuto skutečnost a do 14–ti dní po tomto oznámení mu předloží návrh na změnu Smlouvy (jiná Ubytovací jednotka, jiný termín, atd.).
 2. 2. O vyšší moc jde v případě, kdy v plnění Smlouvy Ubytovateli brání okolnosti, které jsou mimo jeho kontrolu (např. rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečné nebezpečí, stávka, blokáda, živelní událost apod.), které nemohl Ubytovatel předvídat nebo kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm rozumně požadovat.
 3. 3. Nájemce má v takovém případě právo odmítnout návrh na změnu Smlouvy do 14-ti dní ode dne jeho doručení. V případě odmítnutí návrhu Nájemcem má Ubytovatel právo odstoupit od Smlouvy. Nájemce má právo na vrácení do doby odstoupení Ubytovateli zaplacených částek. Ubytovatel není v tomto případě povinen hradit Nájemci škodu, která mu v souvislosti se zásahem vyšší moci vznikla.

16. Odpovědnost Ubytovatele

 1. 1. Za škodu na věcech vnesených nebo odložených do/v Areálu LLR Nájemce a/nebo Uživatelem Ubytovatel odpovídá pouze v tom případě, pokud Nájemce a/nebo Uživatel dodržel příslušný Provozní řád Ubytovatele upravující ukládání a odkládání věcí a ke vzniku škody nepřispěl jeho porušením či svojí nedbalostí.
 2. 2. Ubytovatel neodpovídá za vady externě poskytnutých služeb, které si Nájemce a/nebo Uživatel sjednali o své vůli.
 3. 3. Ubytovatel neodpovídá za škodu způsobenou třetím osobám, které se nachází s povolením Nájemce a/nebo Uživatele v Areálu LLR včetně venkovních prostor, ke které došlo chováním nebo opomenutím ze strany Nájemce a/nebo Uživatelů a/nebo třetích osob.

17. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ( dále jen „ADR“)

 1. 1. Nájemce – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

18. Rozhodné právo

 1. 1. Smlouva a ostatní právní vztahy mezi Nájemcem a Ubytovatelem se řídí výhradně právním řádem České republiky. Případné spory mezi Nájemcem a Ubytovatelem, nedojde-li k dohodě či vyřešení sporu prostřednictvím ADR, rozhodují soudy České republiky, přičemž pro jejich rozhodování je příslušný obecný soud Ubytovatele.

19. Zasílání informačních sdělení a ochrana osobních údajů

 1. 1. S daty Nájemce a/nebo Uživatelů je Ubytovatel povinen nakládat dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. 2. Osobní údaje Nájemce a/nebo Uživatelů je Ubytovatel oprávněn užít jen k právnímu jednání o uzavření Smlouvy, k plnění Smlouvy, uplatnění nároků ze Smlouvy nebo právního jednání o jejím uzavření a/nebo ke splnění povinností stanovených právními předpisy.
 3. 3. Ubytovatel má právo zasílat informační sdělení Nájemci a/nebo Uživatelům s tím, že respektuje právo těchto osob odmítnout zasílání jakýchkoli obchodních sdělení. Ubytovatel si od Nájemce a/nebo Uživatele vyžádá vyjádření SOUHLASU se zasíláním informačních sdělení. Obsahem těchto informačních sdělení je zejména oznámení o aktualitách a novinkách souvisejících s aktivitami Ubytovatele a/nebo Nabídky Ubytovatele a/nebo informace o nabídkách služeb v regionu Lipno. Souhlas může Nájemce a/nebo Uživatel udělit odpovědí na doručený email s uvedením předmětu SOUHLAS. V případě, že Nájemce a/nebo Uživatel již jednou dal souhlas se zasíláním informací a o jejich další zasílání nemá zájem, může odpovědí na doručený email s uvedením předmětu VYŘAZENÍ, být vyřazen z distribučního seznamu Ubytovatele.

20. Účinnost Podmínek

 1. 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2023.