Lipno Lake Resort

Storno podmínky

Stornovací podmínky Lipno Lake Resort

(Platí pro hosty, kteří rezervovali přes recepci Lipno Lake Resortu)

1.1. Nájemce je oprávněn zrušit Potvrzenou rezervaci či odstoupit od Smlouvy do prvního dne Ubytování (včetně) se zaplacením odstupného (dále též „Storno poplatek“) Ubytovateli, přičemž Storno poplatek činí při odstoupení od Smlouvy:

1.2. v době delší než 20 dní před datem prvního dne Ubytování nebude účtován žádný Storno poplatek. Již uhrazená část celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci bude převedena na novou rezervaci nebo vrácena Nájemci.

1.3. v době od 20. dne (včetně) do 11. dne (včetně) před datem prvního dne Ubytování 30% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.

1.4. v době od 10. dne (včetně) do 1. dne před datem prvního dne Ubytování (včetně) 90% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.

1.5. v první den Ubytování 100% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.

1.6. Proti riziku povinnosti hradit Storno poplatky se může Nájemce pojistit tak, že zároveň s Rezervací uzavře s příslušným subjektem pojištění proti stornu.

1.7. Storno poplatky pro Zprostředkovatele jsou vždy specifikovány v sezónní smlouvě.

1.8. Výše uvedené Storno poplatky platí v každém případě zrušení Potvrzené rezervace či odstoupení od smlouvy ze strany Nájemce, ledaže Ubytovatel není schopen Ubytování poskytnout. Výše uvedené Storno poplatky tedy platí i v případě zásahu vyšší moci na straně Nájemce, kterým se rozumí situace, kdy z důvodu rozhodnutí orgánu veřejné moci, živelní události, válečného nebezpečí, stávky, blokády apod., nemůže Nájemce Ubytování využít.

Stornopoplatky si můžete pojistit podle smlouvy, kterou naše společnost sjednala u pojišťovny Colonnade Insurance S.A., organizační složka.

Pojištěný: klient, který si u sjednal pojištění prostřednictvím Lipno Lake s.r.o., si je vědom, že platným přistoupením pojištěného k pojistné smlouvě vzniká pojištění pro případ vzniku pojistné události. Pojištěný si je dále vědom svých práv pojištěného přistupujícího k existujícímu smluvnímu ujednání pro pojištění, která se liší od práv pojistníka založených uzavřenou pojistnou smlouvou mezi Colonnade Insurance S.A. a Lipno Lake s.r.o. (smluvních stran pojistné smlouvy pro dané pojištění), se kterými se pojištěný plně seznámil.

Pojistník Lipno Lake s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C13968, IČO 26100452, se sídlem č.p. 302, 382 78 Lipno nad Vltavou, nabízí klientům ke svým službám pojištění stornopoplatků. K pojištění lze přistoupit jako pojištěná osoba v okamžiku rezervace/zakoupení pobytu. Pojistné je jednorázové a hradí se naším prostřednictvím.

Pojištění stornopoplatků kryje škodu, která pojištěné osobě vznikne, pokud předem objednaný a uhrazený pobyt musel být zrušen z důvodu smrti, úrazu nebo akutní nemoci pojištěné osoby nebo jejího rodinného příslušníka, výpovědi ze zaměstnání a dalších událostí mimo sféru vlivu pojištěného uvedených v pojistných podmínkách, se kterými je zájemce o pojištění povinen se seznámit před přihlášením do pojištění.

Pojištění je sjednáno se spoluúčastí pojištěného ve výši 20 % z ceny pobytu. Pojištění stornopoplatků vzniká okamžikem, kdy rezervujete Váš pobyt a zaplatíte pojistné. Pojištění končí nástupem pobytu.

Pojištění se řídí českým právem. V případě vzniku pojistné události vyplňte formulář na webových stránkách lipnolake.cz a zašlete spolu s požadovanými doklady pojistiteli.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů pojišťovnou naleznete zde.

Více informací v informačním letáku IPID a výtahu z pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

Dokumenty ke stažení:

 IPID

 Výtah z pojistné smlouvy a pojistných podmínek (pdf)

 Formulář pro oznámená škodné události (doc)

 Formulář pro oznámená škodné události (pdf)