Stornovací podmínky Lipno Lake Resort

(Platí pro hosty, kteří rezervovali přes recepci Lipno Lake Resortu)

1.1. Při zrušení pobytu, jste povinni zaplatit provozovateli areálu Lipno Lake Resort - společnosti Lipno Lake s.r.o. stornovací poplatek.
1.2. Poplatek za zrušení pobytu je: při zrušení pobytu 43 dnů a více před datem plánovaného příjezdu ve výši 1. zaplacené zálohy za pobyt nebo 30% z celkové ceny pobytu.
1.3. Poplatek za zrušení pobytu je: při zrušení pobytu od 42 dnů do 29 dnů před datem plánovaného příjezdu ve výši 60% celkové ceny pobytu.
1.4. Poplatek za zrušení pobytu je: při zrušení pobytu od 28 dnů do dne plánovaného příjezdu ve výši 90% celkové ceny pobytu.
1.5. Poplatek za zrušení pobytu je: při zrušení pobytu v den plánovaného příjezdu a po dni plánovaného příjezdu ve výši 100% celkové ceny pobytu.
1.6. Jestliže se do 24 hodin po plánovaném dni příjezdu zaplaceného pobytu nedostavíte na místo určení bez předchozího upozornění o pozdním příjezdu, bude toto bráno jako storno pobytu.
1.7. Při rezervaci lze uzavřít pojištění storna pobytu nebo zkrácení pobytu se spoluúčastí 20% z pojištěné částky.

Stornopoplatky si můžete pojistit podle smlouvy, kterou naše společnost sjednala u pojišťovny Colonnade Insurance S.A., organizační složka.

Pojištěný: klient, který si u sjednal pojištění prostřednictvím Lipno Lake s.r.o., si je vědom, že platným přistoupením pojištěného k pojistné smlouvě vzniká pojištění pro případ vzniku pojistné události. Pojištěný si je dále vědom svých práv pojištěného přistupujícího k existujícímu smluvnímu ujednání pro pojištění, která se liší od práv pojistníka založených uzavřenou pojistnou smlouvou mezi Colonnade Insurance S.A. a Lipno Lake s.r.o. (smluvních stran pojistné smlouvy pro dané pojištění), se kterými se pojištěný plně seznámil.

Pojistník Lipno Lake s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C13968, IČO 26100452, se sídlem č.p. 302, 382 78 Lipno nad Vltavou, nabízí klientům ke svým službám pojištění stornopoplatků. K pojištění lze přistoupit jako pojištěná osoba v okamžiku rezervace/zakoupení pobytu. Pojistné je jednorázové a hradí se naším prostřednictvím.

Pojištění stornopoplatků kryje škodu, která pojištěné osobě vznikne, pokud předem objednaný a uhrazený pobyt musel být zrušen z důvodu smrti, úrazu nebo akutní nemoci pojištěné osoby nebo jejího rodinného příslušníka, výpovědi ze zaměstnání a dalších událostí mimo sféru vlivu pojištěného uvedených v pojistných podmínkách, se kterými je zájemce o pojištění povinen se seznámit před přihlášením do pojištění.

Pojištění je sjednáno se spoluúčastí pojištěného ve výši 20 % z ceny pobytu. Pojištění stornopoplatků vzniká okamžikem, kdy rezervujete Váš pobyt a zaplatíte pojistné. Pojištění končí nástupem pobytu.

Pojištění se řídí českým právem. V případě vzniku pojistné události vyplňte formulář na webových stránkách lipnolake.cz a zašlete spolu s požadovanými doklady pojistiteli.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů pojišťovnou naleznete zde.

Více informací v informačním letáku IPID a výtahu z pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

Dokumenty ke stažení:

 IPID

 Výtah z pojistné smlouvy a pojistných podmínek (pdf)

 Formulář pro oznámená škodné události (doc)

 Formulář pro oznámená škodné události (pdf)