Selecteer de taal

Algemene contract- en accommodatievoorwaarden

1. Gebruik

 1. 1. 1.1. Alle rechtsverhoudingen tussen de Huurder en de Gastheer met betrekking tot kortdurende accommodatie en/of het gebruik van Andere diensten in het Lipno Lake Resort worden door deze Algemene contract- en accommodatievoorwaarden, de desbetreffende overeenkomst, wet nr. 89/2012 Sb., het Burgerlijk Wetboek, en aanverwante verordeningen geregeld.
 2. 2. De in deze Algemene contract- en accommodatievoorwaarden gebruikte begrippen worden gedefinieerd als volgt:
  1. 2.1. "Voorwaarden" deze Algemene contract- en accommodatievoorwaarden
  2. 2.2. "Wettelijke regeling", met name wet nr. 89/2012 Sb., het Burgerlijk Wetboek zoals gewijzigd, en aanverwante regelgeving.
  3. 2.3. "Gastheer" is de vennootschap Lipno Lake s.r.o. met de zetel te Lipno nad Vltavou 302, postcode 382 78, ID-nr. 26100452, ingeschreven in het handelsregister van de Arrondissementrechtbank te České Budějovice in afdeling C., inleg 13968.
  4. 2.4. "Terrein van LLR" is het accommodatieterrein op het adres Lipno nad Vltavou 302, postcode 382 78.
  5. 2.5. "Wooneenheid": een ruimtelijk afgebakend geheel van kamers en toebehoren op het Terrein van LLR die bestemd zijn voor tijdelijke huisvesting van personen.
  6. 2.6. "Verblijf" is het gebruik van de Wooneenheid en de met het gebruik van de wooneenheid verbonden diensten die door de Gastheer uitdrukkelijk als zodanig worden aangeduid.
  7. 2.7. "Andere diensten" zijn diensten die door de Gastheer op het Terrein van LLR worden verleend en die geen diensten zijn die verbonden zijn aan het gebruik van de Wooneenheid.
  8. 2.8. "Website" is de website van de Gastheer www.lipnolakeresort.cz.
  9. 2.9. "Overeenkomst" is een overeenkomst over de tijdelijke huur van een Wooneenheid op het Terrein van LLR en/of een overeenkomst tot het verlenen van Andere diensten op het Terrein van LLR.
  10. 2.10. "Reservering" is een aanvraag voor het Verblijf of een Andere dienst op het Terrein van LLR gedaan door het invullen van een elektronisch formulier op de Website of op een andere manier die de Gastheer in staat stelt om de identiteit en de leveringsgegevens van de afzender van de aanvraag en de inhoud van zijn aanvraag te bepalen.
  11. 2.11. "Reserveringsbevestiging" is een bericht van de Gastheer aan de Huurder waardoor de Reservering wordt aanvaard.
  12. 2.12. "Aanbieding" is een aanbieding van Verblijf en/of Andere diensten op het Terrein van LLR bestemd hetzij aan een specifieke persoon, hetzij aan een groep van onbeperkt aantal personen.
  13. 2.13. "Factuur" is een factuur voor de overeengekomen prijs van het Verblijf en/of Andere diensten die door de Gastheer aan de Huurder wordt verstrekt op basis van de Reserveringsbevestiging.
  14. 2.14. "Huurder" is een persoon die door middel van een Reservering belangstelling heeft getoond voor het sluiten van de Overeenkomst met de Gastheer en de persoon die de Overeenkomst met de Gastheer is aangegaan.
  15. 2.15. "Bemiddelaar" is een natuurlijke of rechtspersoon die de Overeenkomst met de Gastheer heeft gesloten en namens hem accommodatie aan de Huurder en de Gebruiker verschaft.
  16. 2.16. "Gebruiker" is een met de Huurder verbonden persoon die op grond van de Overeenkomst van de Huurder gerechtigd is om tijdens de overeengekomen huurperiode gebruik te maken van de Wooneenheid en andere faciliteiten op het Terrein van LLR of om Andere diensten te gebruiken.
  17. 2.17. "Huisregels": de interne voorschriften van de Gastheer die de gebruiksvoorwaarden van een specifiek onderdeel of voorziening voor recreatief gebruik op het Terrein van LLR regelen en waaraan de gebruiker zich dient te houden (bijv. Bezoekregels van de speelplaats, Bezoekregels van het zwembad, Regels voor het gebruik van uitrusting van het appartement enz.)
 1. 3. Alle juridische onderhandelingen tussen de Huurder / Bemiddelaar en de Gastheer (Aanbiedingen, Overeenkomsten, Reserveringen enz.) worden schriftelijk gevoerd, waarbij juridische onderhandelingen die via e-mail of elektronisch formulier van de Gastheer worden gevoerd, ook als schriftelijke juridische onderhandelingen worden beschouwd.
 1. 4. Kennelijke typ- en drukfouten zijn voor de Gastheer niet bindend.
 1. 5. Door de Reservering bij de Gastheer in te dienen / in te voeren, bevestigt de Huurder / Bemiddelaar dat hij de voorwaarden van zijn Aanbieding, de prijs van het Verblijf en/of Andere diensten en deze Voorwaarden als integraal onderdeel van de Overeenkomst, indien afgesloten, heeft gelezen en ermee akkoord gaat.
 1. 6. Deze Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst en vervangen alle andere/verschillende algemene contract- en accommodatievoorwaarden voor de Gastheer, Huurder, Gebruiker en Bemiddelaar.
 1. 7. Door het sluiten van de Overeenkomst komen alle eerdere afspraken tussen de Gastheer en de Huurder / Bemiddelaar, die daarvan afwijken, te vervallen.
 1. 8. Indien de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden het betreffende deel van de rechtsverhouding tussen de Huurder / Bemiddelaar en de Gastheer niet uitdrukkelijk regelen, of indien een dergelijke regeling in strijd is met een dwingende bepaling van een Wettelijke regeling, gelden de bepalingen van de Wettelijke regeling.

2. Aanbiedingen, Reserveringen en Overeenkomsten

 1. 1. De Gastheer biedt het Verblijf en/of Andere diensten aan door middel van Aanbiedingen op de Website, door middel van commerciële communicatie waarvoor de ontvanger toestemming heeft gegeven, via door hem goedgekeurde tussenpersonen, alsmede door middel van reclamemateriaal van de Gastheer.
 2. 2. De Gastheer is aan de voorwaarden en bepalingen in de Aanbieding gebonden slechts voor de in de Aanbieding aangegeven periode. De Gastheer is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen tijdens de duur van de Aanbieding op dezelfde wijze als hij de Aanbieding heeft gedaan, tot de betekening van de Reservering waarmee de Huurder op de Aanbieding heeft gereageerd.
 3. 3. De Gastheer aanvaardt Reserveringen en Overeenkomsten enkel van personen die minstens 18 jaar oud zijn. Reserveringen van personen onder de 18 jaar worden door de Gastheer niet aanvaard.
 4. 4. Indien de Huurder geen Reserveringsbevestiging van de Gastheer ontvangt binnen 7 dagen na het indienen/invoeren van de Reservering, wordt de Reservering niet aanvaard geacht.
 5. 5. De Gastheer is gerechtigd de Reservering te weigeren of de Bevestigde reservering op elk moment te annuleren zonder opgaaf van reden totdat de Overeenkomst gesloten is.
 6. 6. Indien de Gastheer de Reservering aanvaardt, zal hij de Huurder een Reserveringsbevestiging sturen. De Huurder is verplicht alle gegevens in de Reserveringsbevestiging te controleren en eventuele fouten onmiddellijk aan de Gastheer te melden.
 7. 7. De Overeenkomst tussen de Huurder en de Gastheer gaat in op het moment dat de Huurder de Factuur van de Gastheer ontvangt met betrekking tot de Reservering die door de Huurder is ingediend/ingevoerd en door de Gastheer is bevestigd.
 8. 8. De contractuele relatie tussen de Bemiddelaar en de Gastheer gaat in op de dag van het sluiten van het Seizoencontract over bemiddeling van accommodatie.
 9. 9. De Overeenkomst heeft betrekking op de huur van de Wooneenheid die van korte duur is, en/of het gebruik van de Andere dienst.

3. Wijziging van Overeenkomst of Bevestigde reservering

 1. 1. De Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd.
 2. 2. De andere partij is niet verplicht het voorstel tot wijziging van de Overeenkomst te aanvaarden.
 3. 3. Indien de Gastheer het voorstel van de Huurder / Bemiddelaar tot wijziging van de Overeenkomst of de Bevestigde reservering bevestigt, kan hij een forfaitaire vergoeding vragen voor de kosten van de wijziging volgens de Prijslijst van de Gastheer.

4. Gegevens van de Huurder en uitwisseling van Huurder en Gebruikers

 1. 1. De Huurder en de Gebruikers mogen het Verblijf en/of de Andere dienst om geen enkele reden overdragen aan een persoon die niet in de Overeenkomst staat vermeld, tenzij anders overeengekomen met de Gastheer door middel van een wijziging van de Overeenkomst.
 2. 2. De Gastheer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in te trekken indien de gegevens van de Huurder/Gebruiker bij de Reservering onvolledig of onjuist zijn opgegeven. De Huurder heeft geen recht op terugbetaling.

5. Gegevens van de Bemiddelaar en de Gebruikers

 1. 1. De Bemiddelaar biedt de Gebruiker met wie hij een geldig contract heeft gesloten, in zijn eigen naam Verblijven aan. De Gebruiker mag het Verblijf en/of de Andere dienst om geen enkele reden overdragen aan een persoon die niet in de Overeenkomst genoemd wordt, tenzij anders overeengekomen met de Gastheer door middel van een wijziging van de Overeenkomst.
 2. 2. De Gastheer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de gegevens van de Bemiddelaar/Gebruikers bij de Reservering onvolledig of onjuist zijn opgegeven. De Bemiddelaar/Gebruiker heeft geen recht op terugbetaling.

6. Prijzen

 1. 1. De prijzen van Verblijven zijn dynamisch en kunnen variëren afhankelijk van de duur van het verblijf, de totale bezetting en de tijd. De prijzen van Andere diensten, Optionele toeslagen, Evenals andere prijzen en verplichte betalingen zijn opgenomen in de prijslijst diensten van de Gastheer die van kracht is voor de periode waarin het Verblijf of de Andere dienst is/wordt verstigegegeeft de betalingsverplichting van de Huurder / Bemiddelaar zich voordoet. De dynamische prijs en de prijzen van andere diensten en toeslagen zijn te allen tijde van toepassing, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. 2. De prijzen zijn in CZK en/of in EUR.
 3. 3. De Huurder / Bemiddelaar is verplicht de overeengekomen prijs, zoals vermeld in de schriftelijke Reserveringsbevestiging en vervolgens in de Factuur aan de Gastheer te betalen, te weten in de valuta, in de hoogte en vóór de vervaldatum zoals vermeld in de Factuur.
 4. 4. In geval van een bankoverschrijving geldt het bijschrijven van het desbetreffende bedrag op de rekening van de Gastheer als betaling. In geval van contante betaling geldt de ontvangst van het bedrag door de Gastheer als betaling.
 5. 5. De Huurder is niet gerechtigd aanspraak te maken op een korting of andere aanspraak die voortvloeit uit de aanbieding van de Gastheer, tenzij de Huurder dit in de Reservering heeft gedaan en van de Gastheer reeds de Reserveringsbevestiging heeft ontvangen.
 6. 6.6.6. De Gastheer is niet gerechtigd de prijs eenzijdig te verhogen na de Reserveringsbevestiging behalve in gevallen waarin ten gevolge van een wetswijziging het btw-tarief wordt gewijzigd, de lokale bijdrage voor het kuur- of vakantieverblijf wordt verhoogd, indien deze in de prijs is inbegrepen, en/of de basiskosten met betrekking tot het Verblijf en/of Andere dienst ingrijpend worden gewijzigd. Een ingrijpende wijziging wordt gedefinieerd als een verhoging van ten minste 5% in de periode tussen de Reserveringsbevestiging en de eerste dag van het Verblijf. Indien de Gastheer de prijs op basis van een van deze redenen verhoogt, zal hij de Huurder op de hoogte van de nieuwe prijs brengen met vermelding van de reden op dezelfde manier als hij de Reserveringsbevestiging heeft verzonden. Na kennisgeving van de nieuwe prijs is de Huurder gerechtigd zich uit de overeenkomst terug te trekken zonder de verplichting om de annuleringskosten aan de Gastheer te betalen conform art. 14 van deze Voorwaarden.
 7. 7. De prijzen en betalingsvoorwaarden van de Bemiddelaar worden altijd in het seizoencontract gespecificeerd.

7. Optionele en verplichte toeslagen en vergoedingen

 1. 1. Naast de prijs van het Verblijf en/of de prijs voor de Andere diensten, is de Huurder verplicht de prijs voor de bijkomende uitrusting van de Wooneenheid (bijv. kinderstoel enz.) of de prijs voor het plaatsen van een huisdier in de Wooneenheid te betalen.
 2. 2. Indien de verplichting tot betaling van de toeslag later ontstaat (bijv. tijdens het Verblijf of om een andere reden), is de Huurder / Gebruiker verplicht deze aan de Gastheer te betalen onmiddellijk na de afrekening, te weten in de hoogte vermeld in de Prijslijst diensten , in het bijzonder in geval van:
  1. 2.1. verplichte en optionele toeslagen volgens de Prijslijst diensten
  2. 2.2. extra huur van extra uitrusting van de Wooneenheid
  3. 2.3. onjuist of laattijdig vertrek uit de Wooneenheid
  4. 2.4. overmatige vervuiling van de Wooneenheid
  5. 2.5. gebruik van de Wooneenheid in strijd met de Regels voor het gebruik van uitrusting van het appartement.

8. Betalingsvoorwaarden Huurder

 1. 1. Indien de periode tussen de datum van de Reserveringsbevestiging en de eerste dag van het Verblijf langer dan 21 dagen is, is de Huurder verplicht aan de Gastheer een voorschot te betalen ter hoogte van 30% van de totale overeengekomen prijs, te weten direct door online betaling met een creditcard. Het resterende bedrag dient uiterlijk 20 dagen voor de eerste dag van het Verblijf aan de Gastheer te worden betaald.
 2. 2. Indien de periode tussen de datum van de Reserveringsbevestiging en de eerste dag van het Verblijf korter dan of gelijk aan 20 dagen is, is de Huurder verplicht de gehele overeengekomen prijs direct door online betaling met een creditcard te betalen. De Huurder is verplicht de gehele overeengekomen prijs aan de Gastheer te betalen uiterlijk vóór de aankomst van de Huurder op het Terrein van LLR.
 3. 3. Indien de Huurder de betaling van de totale prijs of het voorschot verzuimt te voldoen, zal de Gastheer de Huurder hierop attent maken met de mededeling dat de Huurder alsnog het verschuldigde bedrag binnen een nieuwe, door de Gastheer vast te stellen termijn (doorgaans 24 uur), maar uiterlijk voor aanvang van het Verblijf. Indien de Gastheer de betaling van de Huurder desondanks niet ontvangt, heeft de Gastheer het recht de Overeenkomst op te zeggen. Indien de Gastheer om deze reden de Overeenkomst opzegt, is de Gastheer gerechtigd de annuleringskosten aan de Huurder in rekening te brengen, zoals bedoeld in art. 14 van deze Voorwaarden. Het recht van de Gastheer op schadevergoeding wordt door het factureren van annuleringskosten niet aangetast.
 4. 4. Indien er bij de aankomst van de Huurder op het Terrein van LLR blijkt dat de overeengekomen prijs nog niet op de bankrekening van de Gastheer is bijgeschreven, is de Huurder verplicht het resterende bedrag ter plaatse te voldoen. Zo niet, dan is de Gastheer gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen en de Huurder het Verblijf op het Terrein van LLR te weigeren. Indien er later mocht blijken dat er op die manier te veel is betaald, geeft de Gastheer het teveel betaalde per omgaande aan de Huurder terug. Indien het Verblijf en/of een Andere dienst door toedoen van de Huurder gedeeltelijk of geheel niet gebruikt is tijdens de overeengekomen periode of een gedeelte daarvan, kan de Huurder geen aanspraak maken op restitutie van de totale som noch een gedeelte ervan.
 5. 5. De niet-restitueerbare reservering moet worden betaald op het moment dat u de bevestiging per e-mail ontvangt, anders wordt deze automatisch geannuleerd.

9. Aankomst en vertrek

 1. 1. Het Verblijf kan niet eerder beginnen dan op de dag die volgens de Overeenkomst de eerste dag van het Verblijf is (de dag van aankomst), vanaf 15.00 uur. Op de dag die volgens de Overeenkomst de laatste dag van het Verblijf is (dag van vertrek), zijn de Huurder en de Gebruikers verplicht om de ontruimde en schoongemaakte Wooneenheid vóór 10.00 uur te verlaten. In geval van aankomst van de gast na de openingstijden van de receptie zal de gast volgens de regels voor late check-in worden ingecheckt.
 2. 2. Als de Huurder de overeengekomen Verblijfsperiode wil verlengen, heeft de Gastheer het recht om het Verblijf geheel of gedeeltelijk in een andere Wooneenheid te verlenen als beide partijen met een dergelijke wijziging van de Overeenkomst instemmen.

10. Huisregels en andere Gebruiksvoorwaarden

 1. 1. De Huurder en de Gebruikers zijn verplicht zich te houden aan de Huisregels van de Gastheer die voor het desbetreffende deel van het Terrein van LLR van toepassing zijn (bijv. Bezoekregels van de speelplaats, Bezoekregels van het zwembad, Regels voor het gebruik van uitrusting van het appartement enz.). De Huisregels worden door de Gastheer gepubliceerd door het aanplakken in het desbetreffende deel van het Terrein van LLR en verder liggen ze op verzoek ook ter inzage bij de receptie.
 2. 2. De Gastheer is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de instellingen en openingstijden van afzonderlijke faciliteiten op het Terrein van LLR.
 3. 3. De Huurder en de Gebruikers zijn verplicht om op de eerste dag van het verblijf hun identiteitsbewijs te tonen bij de receptie van het Terrein van LLR. Doet men dit niet, dan is de Gastheer gerechtigd om het Verblijf te weigeren, zonder aanspraak op financiële compensatie.
 4. 4. De Huurder is verantwoordelijk voor de geldigheid of de juistheid van de persoonlijke, reis- en andere documenten die de in de Reserveringsbevestiging vermelde Huurder, Gebruikers en huisdieren nodig hebben om van/naar het Terrein van LLR te kunnen gaan en er te verblijven. De Gastheer zal in dit verband geen advies verstrekken en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het feit dat de Huurder, Gebruikers of huisdieren van/naar het Terrein van LLR niet konden gaan en/of er niet konden verblijven ten gevolge van onjuiste of ongeldige documenten.
 5. 5. De Gastheer is gerechtigd zich met onmiddellijke ingang uit de Overeenkomst terug te trekken indien hij achteraf constateert dat de door de Huurder in de Reservering verstrekte informatie over de Huurder en/of de Gebruikers en/of andere in de Reservering verstrekte informatie onvolledig of onwaar is.
 6. 6. De Wooneenheid mag niet door meer personen worden bewoond dan het aantal dat door de Gastheer in de inventaris van afzonderlijke typen Wooneenheden is aangegeven.
 7. 7. De Huurder en de Gebruikers zijn verplicht de Wooneenheid op de laatste dag van het Verblijf op het aangegeven tijdstip te verlaten, vrij van de bezittingen van de Huurder en/of de Gebruikers en redelijk schoon (d.w.z. afgewassen vaat, uitgeruimde persoonlijke bezittingen, uitgeruimde koelkast en het afval uit de vuilnisbakken verwijderd).
 8. 8. In geval van noodzakelijk onderhoud of reparatie van de Wooneenheid, zijn de Huurder en de Gebruikers verplicht de noodzakelijke werkzaamheden tijdens het Verblijf te laten uitvoeren zonder aanspraak op vergoeding.
 9. 9. Het opzetten van tenten is op het Terrein van LLR om veiligheidsredenen niet toegestaan.
 10. 10. Bij overtreding van de regels in deze Voorwaarden en/of de Huisregels van de Gastheer en/of het niet opvolgen van de instructies van het personeel van de Gastheer, is de Gastheer gerechtigd de Huurder en de Gebruikers zonder enige schadevergoeding uit het Terrein van LLR te zetten.

11. Huisdieren

 1. 1. De Gastheer is gerechtigd de aanwezigheid van een huisdier op het Terrein van LLR zonder opgave van reden te weigeren.
 2. 2. Afhankelijk van het type Wooneenheid, kan de Gastheer toestaan dat de Huurder maximaal twee huisdieren in de Wooneenheid heeft.
 3. 3. De Huurder is verplicht zijn/haar belangstelling voor het plaatsen van een huisdier in de Wooneenheid op het moment van de Reservering aan te geven. In geval van toestemming van de Gastheer, uitgedrukt in de Reserveringsbevestiging, is de Huurder verplicht de prijs voor de plaatsing van het huisdier te betalen die in de Reserveringsbevestiging is vermeld.
 4. 4. Huisdieren zijn niet toegestaan in het zwembad, sportfaciliteiten, indoor faciliteiten en andere openbare ruimtes op het Terrein van LLR (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). Huisdieren moeten buiten de Wooneenheid aangelijnd of gemuilkorfd zijn.
 5. 5. Huisdieren mogen de aanwezige personen op het Terrein van LLR niet in gevaar brengen of storen. Anders is de Gastheer gerechtigd de aanwezigheid van dit dier op het Terrein van LLR te verbieden.
 6. 6. De Huurder is verplicht zijn/haar eigen draagbare kennel mee te brengen en honden en katten moeten voorzien zijn van een halsband tegen vlooien en andere parasieten.
 7. 7. Het verblijf van permanent in een kooi opgesloten huisdieren moet worden gemeld en kan in rekening worden gebracht.
 8. 8. Huisdieren zijn niet toegestaan bij de bezoekers van de Huurder en de Gebruikers.
 9. 9. Huisdieren moeten voorzien zijn van een geldige identificatiekaart voor dieren volgens Europees model, ingeënt zijn tegen rabiës en voorzien zijn van een identificatieplaatje, chip of tatoeage. Anders is de Gastheer gerechtigd de aanwezigheid van het dier op het Terrein van LLR te verbieden.

12. Aansprakelijkheid van de Huurder voor schade

 1. 1. De Huurder is verantwoordelijk voor de staat van de overgenomen Wooneenheid en de inventaris, voor het goede verloop van evenementen in en/of rond de Wooneenheid of in andere faciliteiten op het Terrein van LLR, ook als deze faciliteiten worden gebruikt door de in de Overeenkomst vermelde Gebruiker.
 2. 2. In geval van schade waarvoor de Huurder aansprakelijk is, is de Huurder verplicht deze schade in geld te vergoeden, tenzij met de Gastheer en/of de benadeelde partij in een bepaald geval anders overeengekomen.
 3. 3. 13.3. Schade aan de Wooneenheid en/of beschadiging of verlies van de inventaris dient onmiddellijk door de Huurder te worden gemeld bij de receptie van het Terrein van LLR, ongeacht of de Huurder verantwoordelijk is voor de schade.

13. Borgtocht

 1. 1. De Gastheer kan naar eigen goeddunken, doch uiterlijk op de eerste dag van het Verblijf, van de Huurder een borgtocht van € 500,-- of het equivalent daarvan in CZK vragen ter dekking van eventuele schade door beschadiging van de Wooneenheid of beschadiging of verlies van de inventaris en/of ter dekking van andere aanspraken van de Gastheer op de Huurder die in verband met de Overeenkomst en/of de schending ervan ontstaan. Indien de gebeurtenis waarvoor de borgtocht werd gesteld zich voordoet, is de Gastheer gerechtigd zijn vordering op de borgtocht te voldoen door deze te verrekenen met de borgtocht.
 2. 2. Indien de Huurder de borgtocht niet betaalt, is de Gastheer gerechtigd zich uit de Overeenkomst terug te trekken.
 3. 3. De borgtocht of een deel ervan dat overblijft na voldoening van zijn vorderingen, zal door de Gastheer aan de Huurder worden teruggegeven ingeval de Wooneenheid correct en tijdig wordt ontruimd in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden.

14. Annulering van de Bevestigde reservering door de Huurder of opzegging van de Overeenkomst door de Huurder met de betaling van de annuleringskosten

 1. 1. De Huurder is gerechtigd de Bevestigde reservering te annuleren of de Overeenkomst op te zeggen vanaf de eerste dag van het Verblijf met de betaling van annuleringskosten (hierna “Annuleringskosten”) aan de Gastheer waarbij de Annuleringskosten bij de opzegging van de Overeenkomst bedragen als volgt:
  1. 1.1. in de periode van meer dan 20 dagen voorafgaand de eerste dag van het Verblijf worden er geen Annuleringskosten in rekening gebracht. Het reeds betaalde in de Bevestigde reservering vermelde gedeelte van de totale prijs zal naar de nieuwe reservering van de Huurder overgeschreven worden of aan de Huurder terugbetaald worden.
  2. 1.2. 30 % 30 % van de totale in de Bevestigde reservering vermelde prijs in de periode vanaf de 20e dag t/m de 11e dag voorafgaand de eerste dag van het Verblijf.
  3. 1.3. 90 % van de totale in de Bevestigde reservering vermelde prijs in de periode vanaf de 10e dag tot de eerste dag van het Verblijf
  4. 1.4. 100 % van de totale in de Bevestigde reservering vermelde prijs op de eerste dag van het Verblijf.
 2. 2. De Huurder kan zich tegen de Annuleringskosten laten verzekeren door de annuleringsverzekering bij de Reservering met een bevoegde vennootschap te sluiten.
 3. 3. De Annuleringskosten voor de Bemiddelaar zijn altijd in het seizoencontract nader gespecificeerd.
 4. 4. De bovengenoemde Annuleringskosten zijn bij elke annulering van een Bevestigde reservering of bij de opzegging van de Overeenkomst door de Huurder van toepassing, tenzij de Gastheer niet in staat is het Verblijf te verstrekken. De bovengenoemde Annuleringskosten zijn dus ook van toepassing in geval van overmacht aan de zijde van de Huurder, d.w.z. situaties waarbij de Huurder het Verblijf niet kan genieten vanwege een besluit van de overheid, natuurramp, oorlogsgevaar, staking, blokkade e.d.

15. Wijziging van de Overeenkomst vanwege overmacht

 1. 1. Indien de Gastheer de Overeenkomst volledig of gedeeltelijk vanwege overmacht niet kan nakomen, zal hij de Huurder over dit feit onverwijld in kennis stellen en binnen 14 na deze inkennisstelling zal hij een voorstel tot wijziging van de Overeenkomst overleggen (andere Wooneenheid, andere termijn enz.).
 2. 2.Er is sprake van overmacht indien het nakomen van de Overeenkomst aan de Gastheer verhinderd wordt door de omstandigheden die buiten zijn macht zijn (bijv. een besluit van de overheid, oorlogsgevaar, staking, blokkade, een natuurramp e.d.), die de Gastheer niet kon voorspellen en die hij niet kon vermijden, ondanks alle inspanning die van hem redelijk verwacht kan worden.
 3. 3. De Huurder heeft in dat geval recht om het voorstel tot wijziging van de Overeenkomst binnen 14 dagen na de betekening af te keuren. In geval van het afkeuren van het voorstel door de Huurder heeft de Gastheer het recht de Overeenkomst op te zeggen. De Huurder heeft recht op terugbetaling van de tot dan toe aan de Gastheer betaalde bedragen. De Gastheer is in dat geval niet verplicht de schade te vergoeden die aan de Huurder in verband met overmacht is ontstaan.

16. Verantwoordelijkheid van de Gastheer

 1. 1. De Gastheer is voor schade aan zaken die door de Huurder en/of de Gebruiker op het Terrein van LLR zijn gebracht of gedeponeerd, slechts aansprakelijk, indien de Huurder en/of de Gebruiker zich heeft gehouden aan de desbetreffende Huisregels van de Gastheer inzake de opslag van zaken en niet door overtreding daarvan of door zijn/haar nalatigheid tot de schade heeft bijgedragen.
 2. 2. De Gastheer is niet aansprakelijk voor gebreken aan extern geleverde diensten die de Huurder en/of de Gebruiker uit eigen wil zijn overeengekomen.
 3. 3.De Gastheer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden die zich met toestemming van de Huurder en/of de Gebruiker op het Terrein van LLR, waaronder de buitenruimten, bevinden, veroorzaakt door het gedrag of nalatigheid van de Huurder en/of Gebruikers en/of derden.

17. Buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen ("ADR")

 1. 1. De Huurder-consument heeft recht op een buitengerechtelijke beslechting van een consumentengeschil. De Tsjechische handelsinspectie (www.coi.cz) is bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

18. Toepasselijk recht

 1. 1. Op de Overeenkomst en de overige juridische betrekkingen tussen de Huurder en de Gastheer is uitsluitend het recht van de Tsjechische Republiek van toepassing. Alle geschillen tussen de Huurder en de Gastheer zullen, indien er geen overeenstemming wordt bereikt of het geschil niet wordt opgelost via ADR, worden beslecht door de rechtbanken van de Tsjechische Republiek, waarbij het Kantongerecht van de Gastheer bevoegd is.

19. Verzending van informatieve mededelingen en bescherming van persoonsgegevens

 1. 1. De Gastheer is verplicht de gegevens van de Huurder en/of de Gebruikers te behandelen in overeenstemming met de wet nr. 480/2004 Sb. op bepaalde diensten van de informatiemaatschappij en de wet nr. 101/2000 Sb. op bescherming van persoonsgegevens.
 2. 1. 20.1 De persoonsgegevens van de Huurder en/of de Gebruikers mogen door de Gastheer uitsluitend worden gebruikt voor juridische onderhandelingen over het sluiten van de Overeenkomst, voor de uitvoering van de Overeenkomst, voor het uitoefenen van aanspraken uit hoofde van de Overeenkomst of juridische onderhandelingen over het sluiten ervan en/of voor het nakomen van de verplichtingen die door de wet worden opgelegd.
 3. 1. De Gastheer is gerechtigd informatieve mededelingen naar de Huurder en/of de Gebruikers te sturen, met inachtneming van het recht van deze personen om de ontvangst van commerciële mededelingen te weigeren. De Gastheer zal de Huurder en/of de Gebruiker verzoeken om in te stemmen met het verzenden van informatieberichten. De inhoud van deze informatiemededelingen houdt met name mededelingen in over nieuws en actualiteiten in verband met de activiteiten van de Gastheer en/of de Aanbiedingen van de Gastheer en/of informatie over dienstenaanbiedingen in de omgeving van Lipno. De Huurder en/of de Gebruiker kan toestemming verlenen door te antwoorden op de ontvangen e-mail met als onderwerp TOESTEMMING. Als de Huurder en/of de Gebruiker al een keer toestemming heeft gegeven om informatie te ontvangen en niet meer geïnteresseerd is om deze opnieuw te ontvangen, kan hij/zij uit de distributielijst van de Gastheer worden verwijderd door te antwoorden op de ontvangen e-mail met het onderwerp AFMELDEN.

20. Inwerkingtreding van de Voorwaarden

 1. 1. Deze Voorwaarden treden in werking op 01.11.2023.